Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego

Joanna Marszałek-Kawa, prof.

kawadj@box43.pl

Doświadczenie akademickie

Dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK (prawnik, politolog) – od 1 10 2015 r. kierownik Katedry Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni także funkcję dyrektora Centrum Badań Wschodnich oraz wiceprezesa toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest redaktorem naczelnym wydawanego wspólnie z Kazachskim Uniwersytetem Narodowym im. Al-Farabi w Ałmaty czasopisma naukowego „Nowa Polityka Wschodnia” (półrocznik), a także zastępcą redaktora naczelnego czasopism „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” (kwartalnik) i „Polish Political Science Yearbook” (rocznik). Jestem również autorką ponad 350 publikacji naukowych, w tym 10 samodzielnych monografii publikowanych w językach: polskim (m.in. Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej; Organizacja i funkcjonowanie Zgromadzenia Republiki w Portugalii; Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego), angielskim (Contemporary China. The conditions of the State) i chińskim (欧洲议会与欧盟各国国家议会 [Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej]). Do jej głównych zainteresowań naukowych należą: parlamentaryzm europejski, problematyka azjatycka, system polityczny RP, systemy konstytucyjne państw świata, samorząd terytorialny, Unia Europejska, nieuczciwa konkurencja. Za swoje osiągnięcia naukowe i organizacyjne otrzymała siedem nagród. Moja dysertacja doktorska pt. Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej została uznana za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny nauki o polityce w Polsce w 2004 roku. Uczestniczyła w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych. Jest pomysłodawczynią i kierownikiem naukowym odbywających się od 10 lat pod patronatem Ministra spraw zagranicznych międzynarodowych konferencji i kongresów azjatyckich, które zaliczane są do grona najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Jest stypendystka Polskiej Misji Historycznej na Julius-Maximilians Universität Würzburg, Niemcy, ufundowanego przez Bawarską Kancelarię Państwową, sierpień 2015 r. Kieruje projektem badawczzm Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego (sygn. NCN - 2012/05/E/HS5/02722).

 

Edukacja

2015 prof. nadzwyczajny UMK,

2012 doktor habilitowany nauk o polityce

2004doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

1994–1999Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu – tytuł magistra nauk prawnych

Doświadczenie zawodowe

2001–2003 dyrektor Europejskiego Centrum Edukacyjnego

2001–2004 asystent w Katedrze Politologii UMK w Toruniu, Zakład Systemu Politycznego RP

2004 doktorat w Instytucie Nauk Politycznychi Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Temat: Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej (pozycja ustrojowa, organizacja wewnętrzna, kompetencje); promotor prof. dr hab. Jan Wawrzyniak, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz

2012 habilitacja na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

2004-2015 adiunkt w Katedrze Systemu Politycznego RP na WPiSM

od 2015 do chwili obecnej prof. nadzwyczajny UMK

2004-2009 zastępca dyrektora Instytutu Politologii UMK ds. studenckich

2009 - I 2010 pełnomocnik dziekana WPiSM ds. kierunku politologia

2015 to present kierownik Katedry Systemu Politycznego RP

Nagrody

1. Nagroda Rektora UMK III stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w roku akademickim 2004/2005.

2. I nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny Nauka o polityce za rok 2004 pt. Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nagroda przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Wrocław 2006.

3. Indywidualna Nagroda Rektora UMK IV stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w roku akademickim 2006/2007.

4. Zespołowa Nagroda Rektora UMK III stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2008.

5. Zespołowa Nagroda Rektora UMK II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2009.

6. Wyróżnienie indywidualne Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2009.

7. Indywidualna Nagroda Rektora UMK II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2011.

8. Indywidualna Nagroda Rektora UMK II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w roku akademickim 2012.

 

Zainteresowania naukowe

 • Parlamentaryzm europejski
 • System polityczny RP
 • Systemy konstytucyjne państw świata
 • Samorząd terytorialny
 • Unia Europejska

 

Działalność naukowa i organizacyjna

I. Rady i gremia naukowe

Udział w Radach Naukowych czasopism i serii wydawniczych:

 • 1. Redaktor naczelny półrocznika „Nowa Polityka Wschodnia”.
 • 2. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”.
 • 3. Zastępca redaktora naczelnego rocznika „Polish Political Science Yearbook”.
 • 4. Sekretarz serii wydawniczej „Człowiek i Polityka”.
 • 5. Sekretarz kwartalnika „The New Educational Review”.
 • 6. Redaktor naczelny serii wydawniczej „Biblioteka Azji i Pacyfiku”.
 • 7. Redaktor naczelny serii wydawniczej „Oblicza Mediów”.
 • 8. Redaktor naczelny serii wydawniczej „Parlamenty Świata”.
 • 9. Redaktor naczelny serii wydawniczej „Samorząd Terytorialny w XXI Wieku”.
 • 10. Członek Rady Naukowej rocznika „Azja-Pacyfik. Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka”.
 • 11. Członek Rady Naukowej rocznika „Cywilizacja i Polityka”.
 • 12. Członek Rady Naukowej rocznika „Krakowskie Studia Małopolskie”.
 • 13. Członek Rady Naukowej kwartalnika „Kultura i Edukacja”.
 • 14. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Oblicza Mediów”.
 • 15. Członek Rady Naukowej rocznika „Polish Political Science Yearbook”.
 • 16. Członek Rady Naukowej kwartalnika „The New Educational Review”.
 • 17. Członek Rady Naukowej półrocznika „The Peculiarity of Man”.

Wizyty studyjne, staże badawcze i stypendia

  • Visiting researcher – Kirgisko-Słowiańskio Uniwersytetu Państwowego
   w Biszkeku w 2011 i 2013 r.,
   Visiting researcher – Uniwersytet Słowiański w Baku (Azerbejdżan) w 2012 i 2013 r.,
   Visiting researcher – Kazachski Narodowy Uniwersytet im. Al-Farabi w Almaty (Kazachstan) w  2013 r.
   Visiting researcher – Grigol Robakidze University, Tbilisi (Gruzja) w 2015 r.
   stypendium Polskiej Misji Historycznej na Julius-Maximilians Universität Würzburg, Niemcy, ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową, sierpień 2015 r.

 

Projekty badawcze

 • - Uczestnictwo w polsko-szwajcarskim projekcie badawczym z okazji 50-lecia KNPN – programu realizowanego przy pomocy MSZ (Departamentu Promocji, Departamentu Azji i Pacyfiku), Ambasady RP w Bernie oraz MON (Departamentu Społeczno Wychowawczego). Zakończenie projektu nastąpiło w lipcu 2003 r., (publikacją materiałów do luty 2004). Kierownikiem projektu był dr Marceli Burdelski z UG i ISP PAN oraz płk dr inż. Eugeniusz Jendraszczak.
 • - Udział w projekcie badawczym kierowanym przez prof. dr hab. Teresę Łoś--Nowak pt. Polityka zagraniczna – aktorzy, potencjały, strategie, zakończenie projektu – wrzesień 2011.
 • - Kierownik naukowy projektu badawczego Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego (sygn. NCN - 2012/05/E/HS5/02722).

 

II. Działalność dydaktyczna

 • 1. Wykłady kursowe: Systemy polityczne państw świata, System polityczny RP i transformacja ustrojowa w Polsce, Współczesna Azja, kultura polityczna, Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, kampanie wyborcze w USA i Europie, Opinia publiczna, Dobre obyczaje, Komentarz publiczny, Zwalczanie korupcji.
 • 2. Seminaria licencjackie i magisterskie.
 • 3. Wykłady dla studentów uczelni zagranicznych:
 • Kirgisko-Słowiańskiego Uniwersytetu Państwowego w Biszkeku w 2011 i 2013 r., Uniwersytetu Słowiańskiego w Baku (Azerbejdżan) w 2012 i 2013 r., Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu im. Al-Farabi w Almaty (Kazachstan)
  w  2013 r.
 • 4. Recenzent w czasopismach: „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”,„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”.
 • 5. Recenzent w konkursach: konkurs na materiały dydaktyczne w ramach projektu WZROST – „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” (projekt nr POKL.04.01.01-00-081/10), Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

III. Działalność organizacyjna

1. Pełnione funkcje

 • 1. Zastępca dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (grudzień 2004–2009).
 • 2. Pełnomocnik dziekana Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych ds. kierunku politologia (2009–2010).
 • 3. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2005–2008).
 • 4. Sekretarz toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2009–2012).
 • 5. Dyrektor Centrum Badań Wschodnich (od 2011 r.).
 • 6. Zastępca prezesa toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (od 2012 r.).
 • 7. Członek Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego (od 30 października 2014 r.).
 • 8. Kierownik Katedry Systemu Politycznego RP, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

2. Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • 1. Towarzystwo Azji i Pacyfiku
 • 2. Polish Political Science Association
 • 3. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.
 • 4. International Political Science Association (IPSA).

IV. Organizowane konferencje

 • a) Sekretarz ogólnopolskiej konferencji organizowanej wspólnie przez oddział toruński PTNP, Katedrę Politologii i Katedrę Stosunków Międzynarodowych UMK w dniach 15-16 maja 2003 r. pt. Problemy politologii u progu XXI wieku.

 • b) Sekretarz ogólnopolskiej konferencji organizowanej wspólnie przez oddział toruński PTNP, Katedrę Politologii i Katedrę Stosunków Międzynarodowych UMK w dniach 31-14 maja 2004 r. pt. Polska-Unia-Świat.

 • c) Kierownik naukowy I międzynarodowej konferencji organizowanej wspólnie przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, oddział toruński PTNP, Instytut Politologii, Instytut Stosunków Międzynarodowych UMK i Wydawnictwo Adam Marszałek, w dniach 17-18 maja 2007 r. zatytułowanej Azja – polityka, gospodarka, systemy polityczne.

 • d) Kierownik naukowy II międzynarodowej konferencji organizowanej wspólnie przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, oddział toruński PTNP, Instytut Politologii, Instytut Stosunków Międzynarodowych UMK i Wydawnictwo Adam Marszałek, w dniach 5-6 czerwca 2008 r. zatytułowanej Rola i miejsce Azji we współczesnym świecie.

 • e) Kierownik naukowy III międzynarodowej konferencji organizowanej wspólnie przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, oddział toruński PTNP, Instytut Politologii, Instytut Stosunków Międzynarodowych UMK i Wydawnictwo Adam Marszałek, w dniach 21-22 maja 2009 r. zatytułowanej Oblicza państwowości azjatyckiej.

 • f) Współorganizator konferencji w Sejmie RP zatytułowanej Rola kobiet we współczesnej Europie,  konsultacja merytoryczna, Warszawa 2008

 • g) Współorganizator konferencji w Sejmie RP zatytułowanej Polski system edukacji – szanse i wyzwania,  konsultacja merytoryczna, Warszawa 2008

 • h) Współorganizator konferencji w Sejmie RP zatytułowanej Polityka regionalna wobec regionów słabiej rozwiniętych,  konsultacja merytoryczna, Warszawa 2008

 • i) Współorganizator konferencji w Sejmie RP zatytułowanej Metropolie, miasta, miasteczka – policentryczny charakter osadnictwa, konsultacja merytoryczna, Warszawa 2009

 • j) Współorganizator konferencji w Sejmie RP zatytułowanej Media i ich rola w życiu publicznym i społecznym – nowa misja w XXI wiek, konsultacja merytoryczna, Warszawa 2009

 • k) Kierownik naukowy IV międzynarodowej konferencji organizowanej wspólnie przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, oddział toruński PTNP, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz Wydawnictwo Adam Marszałek, w dniach 13-14 maja 2010 r. zatytułowanej Współczesna Azja. Polityka – Gospodarka – Kultura.

 • l) Kierownik naukowy V międzynarodowej konferencji organizowanej wspólnie przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz Urząd Marszałkowski, w dniach 19–20 maja 2011 r. zatytułowanej Współczesna Azja. Rozważania o polityce, bezpieczeństwie, gospodarce, kulturze i edukacji

 • ł) Kierownik naukowy VI międzynarodowej konferencji organizowanej wspólnie przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz Urząd Marszałkowski, w dniach 17–18 maja 2012 r. zatytułowanej Dylematy polityki azjatyckiej.

 • m) Kierownik naukowy VII międzynarodowej konferencji organizowanej wspólnie przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz Urząd Marszałkowski, w dniach 16–17 maja 2013 r. zatytułowanej Oblicza polityki azjatyckiej.

 • n) Kierownik naukowy III Zjazdu Katedr i Zakładów Systemów Politycznych, organizowanego przez Katedrę Systemu Politycznego RP Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundację Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza, Centrum Badań Wschodnich we współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek, Ostromecko, 3–4 kwietnia 2014 r.

 • o) Kierownik naukowy I Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, organizowanego wspólnie przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz Urząd Marszałkowski w dniach 15–16 maja 2014 r.

 • p) Członek Komitetu Naukowego VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systems of Protection of Human Rights: European and Asian Universal’s Inspiration – Cultural’s Conditioning – Realizations’ Barriers”, organizowanej w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach 13–15 kwietnia 2015 roku z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. rocznicy podpisania Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot „W stronę nowej strategii wobec Azji”.

 • r) Kierownik naukowy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Aspekty teoretyczne i aspekty empiryczne badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym we współczesnym świecie,Toruń, 13 kwietnia 2015 roku.

 • s) Kierownik naukowy II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, organizowanego wspólnie przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Torunia, Fundację Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza, Centrum Badań Wschodnich i Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK  w dniach 15–16 maja 2014 r.

 • t) Kierownik naukowy III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, organizowanego wspólnie przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Torunia, Fundację Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza, Centrum Badań Wschodnich, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w dniach 20–22 maja 2015 r.

 

 

V. Udział w najważniejszych konferencjach

 • Uczestnictwo w kilkudziesięciu konferencjach, w tym zagranicznych, także z referatami, m.in.:
  - 29.03.2011 r., Warszawa, „Czy i jak zmieniać Konstytucję RP”, Instytut Spraw Publicznych
  - 26 maja 2011 r., Kirgistan, Biszkek, Kyrgyz Russian Slavic University (KRSU), tytuł wystąpienia: Akcesja Polski do Unii Europejskiej
 • -15 kwietnia 2012 r., Azerbejdżan, Baku, Uniwersytet Słowiański, tytuł wystąpienia: Transformacja ustrojowa w Polsce
 • - 17–18 maja 2012 r. WPiSM, VI międzynarodowa konferencja organizowana wspólnie przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz Urząd Marszałkowski, zatytułowana Dylematy polityki azjatyckiej
 • - 8-12 lipca 2012 r., Hiszpania, Madryt, XXII World Congress of Political Science, głos w dyskusji
 • - 22-24 listopad 2012, Rosja, Moskwa, VI Wszechrosyjski Kongres Politologiczny
 • - 1–4 maja 2013, Azerbejdżan, Baku, Uniwersytet Słowiański, Współczesne problemy Azerbejdżanu
 • - 16–17 maja 2013 r., WPiSM UMK, Toruń, VII międzynarodowa konferencja organizowana wspólnie przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz Urząd Marszałkowski, zatytułowana Oblicza  polityki azjatyckiej
 • - 25–29 września 2013 r., Kirgistan, Biszkek, Kyrgyz Russian Slavic University (KRSU), międzynarodowa konferencja naukowa pt. Kyrgyzstan–Russia: Milestones in Humanitarian Cooperation, tytuł wystąpienia:  Zasady prawa wyborczego w Polsce
 • - 1 listopada 2013, Kazachstan, Aktobe, tytuł referatu: Правовое положение и функции Сейма Речи Посполитой Польши в свете Малой конституции от 17 октября 1992 года [Status prawny i funkcje Sejmu RP Polski w świetle Małej Konstytucji z dnia 17 października 1992 roku]
 • - 19–24 lipca 2014 r., Kanada, Montreal, 23nd World Congress of Political Science, tytuł referatu: The Legal Status of Deputies of the Parliament of the Republic of Kazakhstan\
  - 12–14 maja 2015 r., Wisła, IV Zjazd Katedr Systemów Politycznych
 • - 17–19 września 2015 r., Zielona Góra, 57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego pt. Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego
  - 22–24 września 2015 r., Kraków, III Kongres Politologii pt. Odsłony polityki
  - 25–27 listopada 2015 r., Ustroń, Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 40-lecia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne

 

Lista publikacji

MONOGRAFIE

 • 1. Cywilnoprawna ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, ss. 157.
 • 2. Procesy integracyjne po II wojnie światowej, wyd. II poprawione, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, ss. 146.
 • 3. Parlamenty jednoizbowe w państwach nordyckich. Pozycja i funkcjonowanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 135.
 • 4. Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, wyd. II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, ss. 114.
 • 5. Parlament Europejski a parlamenty narodowe państw członkowskich Unii Europejskiej, Wydawnictwo MADO, Toruń 2004, ss. 420.
 • 6. D. Kawa, J. Marszałek-Kawa, Polska droga do Unii Europejskiej i jej odzwierciedlenie w prasie niemieckiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 319.
 • 7. Joanna Marszałek-Kawa, Contemporary China. The conditions of the State, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, pp.198.
 • 8. Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, ss. 713.

MONOGRAFIE WYDANE ZA GRANICĄ

 • 1. 欧洲议会与欧盟各国国家议会 [Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej], Wydawnictwo Uniwersytetu Ludowego, Pekin 2011, pp. 275.
 • 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pozycja ustrojowa, funkcje i zadania po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ludowego, Pekin 2016, pp. 600, [in print].

 

EDYCJE ŹRÓDEŁ

 • 1. Koncepcja nauki, szkoły i wychowania w ujęciu Deng Xiaopinga. Fragmenty przemówień z lat 1938–1992, wybór, tłumaczenie i opracowanie Joanna Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek 2013, ss. 211.
 • 2. Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński (ed.), Constitutions of Selected Countries after the Transition from Authoritarian Regimes. Estonia, Georgia, Poland, vol. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 205.
 • 3. Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński (ed.), Constitutions of Selected Countries after the Transition from Authoritarian Regimes. Chile, Spain, South Africa, vol. 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 341.

 

REDAKCJA NAUKOWA

redakcja Monografii w języku angielskim
 • 1. Joanna Marszałek-Kawa (red.), Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Security, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 250.
 • 2. Joanna Marszałek-Kawa (red.), Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Economy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss.178.
 • 3. Joanna Marszałek-Kawa (red.), Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Politics, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 291.
 • 4. Joanna Marszałek-Kawa (red.), Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Culture and Education, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 307.
 • 5. Joanna Marszałek-Kawa (red.), Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Economy and Security, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 316.
 • 6. Joanna Marszałek-Kawa (red.) Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Politics, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 468.
 • 7. Joanna Marszałek-Kawa (red.), Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Culture and Education, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 201.
 • 8. J. Marszałek-Kawa (ed.), The Asian values discourse – myths, paradoxes, perspectives, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 307.
 • 9. J. Marszałek-Kawa, E. Kaja (eds), Multi-vector politics in modern Asia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 625.
 • 10. J. Marszałek-Kawa (ed.), Economy and growth from the Asian states’ perspective, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 334.
 • 11. Joanna Marszałek-Kawa (ed.), Aspects of contemporary Asia. Culture, education, ethics, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 290.
 • 12. Joanna Marszałek-Kawa (ed.), Aspects of contemporary Asia. Politics, law, media, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 258.
 • 13. Joanna Marszałek-Kawa (ed.), Aspects of contemporary Asia. Security and economy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 314.

 

REDAKCJA NAUKOWA

 • 1. M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół (red.), Encyklopedia wiedzy politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 477.
 • 2. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska (red.), Globalizacja - Integracja - Transformacja, Dom Wydawniczy Duet, Truń 2004, ss. 292.
 • 3. I. Kozłowska, J. Marszałek-Kawa (red.), Szczyt Trójkąta Weimarskiego w Nancy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 126.
 • 4. J. Marszałek-Kawa (red.), Broniarek o sobie i inni o Broniarku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 368.
 • 5. J. Marszałek-Kawa (red.), Longin Pastusiak. Człowiek i dzieło, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 319.
 • 6. J. Marszałek-Kawa (red.), Polska w Unii Europejskiej. Bilans otwarcia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 329.
 • 7. J. Marszałek-Kawa (red.), Współczesne oblicza mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 365.
 • 8. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa (red.), Drogi i bezdroża ku demokracji, Wydawnictwo MADO, Toruń 2005, ss. 241.
 • 9. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska (red.), Od starej do nowej Europy? Kierunki integracji europejskiej, Wydawnictwo MADO, Toruń 2005, ss. 201.
 • 10. M. Dobroczyński, J. Marszałek-Kawa (red.), Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 247.
 • 11. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa (red.), Między otwartą a domkniętą myślą polityczną. Szkice o najnowszej refleksji politycznej, Wydawnictwo MADO, Toruń 2006, ss. 263.
 • 12. K. Liedl, J. Marszałek-Kawa, S. Wudarski (red.), Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2006, ss. 251.
 • 13. J. Marszałek-Kawa (red.), Na własne oczy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 154.
 • 14. J. Marszałek-Kawa (red.), Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2007, ss. 262.
 • 15. J. Marszałek-Kawa, B. Chludziński (red.), Znaczenie informacji w społeczeństwie obywatelskim. Wybrane aspekty prawne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 260.
 • 16. T. Detyna, J. Marszałek-Kawa (red.), Polska-Kambodża. Łączy nas bolesna przeszłość, zbliży nas przyszłość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 371.
 • 17. J. Marszałek-Kawa, S. Wojciechowski (red.), Obraz Chin na progu XXI wieku, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2007, ss. 344.
 • 18. J. Marszałek-Kawa, S. Wojciechowski (red.), „Powrót smoka”. Marsz ku pozycji globalnego mocarstwa, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2007, ss. 262.
 • 19. J. Marszałek-Kawa (red.), Japonia: Historia i współczesność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 240.
 • 20. J. Marszałek-Kawa (red.), Meandry japońskiej polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 198.
 • 21. J. Marszałek-Kawa (red.), Oblicza Chin na początku XXI wieku. Historia. Polityka. Społeczeństwo, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 344.
 • 22. J. Marszałek-Kawa (red.), „Powrót Smoka”. Marsz ku pozycji globalnego mocarstwa, wyd. II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 262.
 • 23. J. Marszałek-Kawa (red.), Życie polityczne Azji. Realia i dążenia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 290.
 • 24. J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), wyd. II, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2008, ss. 270.
 • 25. J. Marszałek-Kawa, Z. Karpus (red.), Skomplikowane stosunki Polaków i Ukraińców, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2008, ss. 304.
 • 26. J. Marszałek-Kawa, Z. Karpus (red.), Stosunki polsko-rosyjskie. Stereotypy, realia, nadzieje, wyd. II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 375.
 • 27. J. Marszałek-Kawa, Z. Karpus (red.), Stosunki polsko-ukraińskie. Historia i pamięć, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 304.
 • 28. J. Marszałek-Kawa, S. Wojciechowski (red.), Spotkania polsko-amerykańskie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 328.
 • 29. W.K. Roman, J. Marszałek-Kawa (red.), Stosunki polsko-litewskie. Historia, kultura, polityka, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2009, ss. 458.
 • 30. J. Marszałek-Kawa (red.), Chiny supermocarstwem XXI wieku? Rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 393.
 • 31. J. Marszałek-Kawa (red.), Profesor Czesław Mojsiewicz – Mistrz. Wychowawca. Przyjaciel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 252.
 • 32. J. Marszałek-Kawa (red.), Kobiety w polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 245.
 • 33. J. Marszałek-Kawa (red.), Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 335.
 • 34. J. Marszałek-Kawa (red.), Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej, wyd. II poszerzone, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 335.
 • 35. J. Marszałek-Kawa (red.), Państwo i społeczeństwo. Kierunki rozwoju państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 196.
 • 36. J. Marszałek-Kawa (red.), Teoria i praktyka funkcjonowania mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 310.
 • 37. J. Marszałek-Kawa (red.), Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 390.
 • 38. J. Marszałek-Kawa (red.), Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka, wyd. II poszerzone, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 390.
 • 39. W.K. Roman, J. Marszałek-Kawa (red.), Stosunki polsko-litewskie wczoraj i dziś. Historia, kultura, polityka, wyd. II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 457.
 • 40. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.), Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 196.
 • 41. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.), Ludzie polskich mediów. Celebryci a redaktorzy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 136.
 • 42. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.), Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 234.
 • 43. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.), Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 227.
 • 44. Joanna Marszałek-Kawa (red.) Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 298.
 • 45. Joanna Marszałek-Kawa, Robert Gawłowski (red.) Kulturowe uwarunkowania współczesnej Azji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 279.
 • 46. Joanna Marszałek-Kawa (red.) Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Azjatycka perspektywa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • 47. Joanna Marszałek-Kawa (red.), W kierunku azjatyckiego przywództwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 467.
 • 48. Joanna Marszałek-Kawa, Robert Gawłowski (red.), Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 448.
 • 49. Joanna Marszałek-Kawa, Judyta Węgłowska, Ewa Kaja-Pilas (red.), Kulturowe i edukacyjne problemy rozwoju współczesnej Azji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 544.
 • 50. Joanna Marszałek-Kawa (red.), Azjatyckie życie gospodarcze na początku XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 457.
 • 51. Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja (red.), Przyszłość azjatyckich tygrysów. Zagrożenia i wyzwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 373.
 • 52. Joanna Marszałek-Kawa (red.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 365.
 • 53. Joanna Marszałek-Kawa, Sylwester Gardocki (red.), Azjatyckie strategie polityki międzynarodowej i regionalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 525.
 • 54. Joanna Marszałek-Kawa (red.), Oblicza polityki azjatyckiej. Szanse i bariery, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 410.
 • 55. Joanna Marszałek-Kawa, Robert Gawłowski (red.), Kulturowe i edukacyjne oblicza współczesnej Azji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 390.
 • 56. J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska (red.), Bliski Wschód w XXI wieku. Polityka – Społeczeństwo – Zmiana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 306.
 • 57. J. Marszałek-Kawa, Karolina Skonieczka (red.), Współczesna Japonia. Dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 244.
 • 58. J. Marszałek-Kawa, Robert Gawłowski (red.), W kierunku nowego ładu gospodarczego – rola Azji w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 518.
 • 59. J. Marszałek-Kawa, Ewa Kaja (red.), W poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości. Dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 402.
 • 60. J. Marszałek-Kawa (red.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 355.
 • 61. J. Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński (red.), Prawo i polityka na wschód od Europy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 594.
 • 62. J. Marszałek-Kawa (red.), Globalna potęga Chin. Czynniki i perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 298.
 • 63. Joanna Marszałek-Kawa (red.), Bezpieczeństwo współczesnej Azji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 416.
 • 64. Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja (red.), Między dialogiem a konfliktem. Współczesne stosunki międzynarodowe na kontynencie azjatyckim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 322.
 • 65. Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja, Wstęp, [w:] Między dialogiem a konfliktem. Współczesne stosunki międzynarodowe na kontynencie azjatyckim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 5–8.
 • 66. Joanna Marszałek-Kawa, Kazimierz Pająk (red.), Polityka energetyczna państw Azji i Pacyfiku w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 206.
 • 67. Joanna Marszałek-Kawa, Karolina Helnarska (red.), Polityka państw azjatyckich. Wyzwania i dylematy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 370.
 • 68. Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska (red.), Cywilizacje współczesnej Azji. Prawo – Wartości – Kultura, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 358.
 • 69. Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński (red.), Wyzwania gospodarki a polityka państw azjatyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 344.

 

ARTYKUŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • 1. The Authority of the European Parliament, „Athenaeum” 9/2002, s. 178–191.2. Implementation of controlling function by national legislation, „Polish Political Science. Yearbook 2003”, s. 113-129.
 • 3. The Functioning of Parliament in Denmark, „Athenaeum”, nr 10/2003, s. 136–148.
 • 4. The functioning of the Assembly of the Republic in Portugal, „Polish Political Science. Yearbook” 2004, s. 111–126.
 • 5. Polish standpoint on the European Constitution, „Polish Political Science. Yearbook” 2005, s. 5–22.
 • 6. European Parliament Election: Why do Poles not Vote?, “Polish Political Science Yearbook” 2009, s. 104-111.
 • 7. Relations between European Parliament with the national parliaments Member States of the European Union, “Polish Political Science. Yearbook” 2010, s. 45–71.
 • 8. The participation of women in politics. Deliberations on the gender parity bill, „Polish Political Science Yearbook” 2011, s.82–109.
 • 9. Joanna Marszałek-Kawa, Fabrice Morin, Compulsory Partnership Activities: the Biggest Challenges for Local Governments in the Local Democracy in France. The Case of the Implementation of the Local Directive on Advertising (RLP), „Polish Political Science Yearbook” 2013, nr 42, s. 47–59.
 • 10. J. Marszałek-Kawa, F. Morin, François Hollande – a hope for changes. The first year’s balance of government at the Elysee Palace, „Polish Political Science Yearbook” 2014, nr 43, s. 141–154.
 • 11. Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński, Anna Ratke-Majewska, The Transformation of National Identity and the Remembrance during Post-Authoritarian Transitions: case studies of Spain and South Africa, „Journal of Identity and Migration Studies” [Rumunia] 2015, Vol. 9, No. 1, s. 19–32.
 • 12. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Political Culture and the Democratisation of a Political Regime. The Case of Poland after 1989 , [in print in Romania].

 

RECENZJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • 1. J.-P. Guichard, A. Brunet, China the International Hegemonic Leader?, WydawnictwoEmka, Warszawa 2011, pp. 324, „Polish Political Science Yearbook” 2012, nr 41, s. 526–528.
 • 2. J.-P. Guichard, A. Brunet, Chiny światowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny „państwa środka”, Wydawnictwo Emka, Warszawa 2011, ss. 324, „Polish Political Science Yearbook” 2012, nr 41, s. 526–528.
 • 3. Report from the National Academic Conference “Local Government: What It Should Be Like”, “Polish Political Science Yearbook” 2009, s. 263-267
 • 4. M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej [The Election System in the Republic of Poland], Wolters Kluwer Polska – LEX, Warsaw 2011, pp. 182, „Polish Political Science Yearbook” 2013, nr 42, s. 355–358.

 

ARTYKUŁY W JĘZYKU POLSKIM

 • 5. Realizacja funkcji kontrolnej przez parlamenty narodowe, „Cywilizacja i Polityka”, nr 1/2003, s. 95-112.
 • 6. Rola parlamentów narodowych w państwach Unii Europejskiej, [w:] R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska (red.), Integracja – Globalizacja – Transformacja, Toruń 2003 s. 137–150.
 • 7. The Functioning of Parliament in Denmark, „Athenaeum”, nr 10/2003, s. 136–148.
 • 8. A. Marszałek, J. Marszałek-Kawa, Stosunek Polski do francuskich planów integracji Europy Zachodniej w okresie IV Republiki, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Studia ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, J. Dumanowski, B. Dybaś, K. Mikulski, J. Poraziński, S. Roszak (red.), Toruń 2003, s. 391–402.
 • 9. Parlament europejski a parlamenty narodowe, [w:] R. Fiedler (red.) Integracja europejska na początku XXI wieku. Wybrane problemy, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004, s. 27-34.
 • 10. Profesor Czesław Mojsiewicz – wielki autorytet, [w:] C. Mojsiewicz, Od polityki do politologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 67–69.
 • 11. Rządy ugrupowań prawicowych w latach 1997-2001 i ich ocena społeczna, „Athenaeum. Political Science”, nr 13/2004, s. 27–54.
 • 12. A. Marszałek, J. Marszałek-Kawa, Polska Stacja Naukowa w Paryżu (1893-1993), [w:] Wokół historii polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, S. Ciesielki, T. Kulak, K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 525–535.
 • 13. Droga Polaków i Rosjan do społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan, M. Dobroczyński, J. Marszałek-Kawa (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 105-125.
 • 14. Urząd Prezydenta Unii Europejskiej w stanowiskach państw „Piętnastki” podczas Konwentu Europejskiego, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Bilans otwarcia, J. Marszałek-Kawa (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2005, s. 82–92.
 • 15. Ustawa o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Analiza prasowa, [w:] Od starej do nowej Europy? Kierunki integracji europejskiej, R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska (red.), Toruń 2005, s. 97–112.
 • 16. Wokół wyborów do Parlamentu Europejskiego VI kadencji w Polsce. Ocena działań partii politycznych oraz preferencji elektoratu, [w:] Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku, Z. Karpus, J. Kłaczkow, M. Wołos (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 • 17. J. Marszałek-Kawa, D. Kawa, Rząd Jerzego Buzka (31 X 1997-18 X 200, [w:] Rządy koalicyjne w III RP, M. Chmaj (red.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006, s. 193-222.
 • 18. J. Marszałek-Kawa, D. Kawa, Trójkąt Weimarski i jego rola w najnowszych stosunkach polsko-niemieckich (19.10.2001–2.05.2004 r.), [w:] Prawo – władza – społeczeństwo – polityka. Księga jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 435-448.
 • 19. Kilka słów o dziennikarzach, [w:] Współczesne oblicza mediów, J. Marszałek-Kawa (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, wyd. III, Toruń 2006, s. 181-192.
 • 20. Od idei „powrotu do Europy” do Traktatu Europejskiego, [w:] Idee – Instytucje – Demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, L. Rubisz (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 301-334
 • 21. Wybory samorządowe 2006 a kwestia nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej [w:] Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, J. Marszałek-Kawa (red.), Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2007, s. 199-215.
 • 22. Zasady współpracy pomiędzy rządem a parlamentem po akcesji Polski do Unii Europejskiej, [w:] Polska we współczesnym świecie. Między zaściankiem a przestrzenią wolności, Księga jubileuszowa profesora Karola B. Janowskiego, R. Bäcker i A. Kasińskia-Metryka (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 105-126.
 • 23. Wokół propozycji Prawa i Sprawiedliwości dokonania zmian w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 90-99.
 • 24. Brakuje nam solidarności, czyli dlaczego kobiety nie głosują na kobiety?, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Kobiety w polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 230–245.
 • 25. Profesor Czesław Mojsiewicz – wielki autorytet, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Profesor Czesław Mojsiewicz – Mistrz. Wychowawca. Przyjaciel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 252.
 • 26. Polityka zagraniczna ChRL: aspiracje, możliwości, paradoksy, [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie, Białystok 2011, s. 104–127.
 • 27. Sejm PRL w świetle postanowień Konstytucji z 22 lipca 1952 roku, [w:] Obywatel, instytucje, władza na przełomie XX i XXI wieku, red. D. Karnowska, J. Nocoń, Firma Wydawniczo-Handlowa MADO, Toruń 2012, s. 302–329.
 • 28. O konieczności zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Refleksje wokół toczącej się debaty konstytucyjnej, [w:] W kręgu historii, politologii i edukacji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 427–442.
 • 29. J. Marszałek-Kawa, The Parliament of th Republic od Kazakhstan. The organisation of work, competences and legal status of deputies [Parlament Republiki Kazachstanu. Organizacja pracy, kompetencje oraz status prawny deputowanych], „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2 (18), s. 187–213.
 • 30. J. Marszałek-Kawa, A. Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi, t. II, Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń 2014, s. 156–168.
 • 31. J. Marszałek-Kawa, Parlamenty i parlamentarzyści z państw postkomunistycznych w ujęciu komparatystycznym, [w:] A. Chodubski, J. Marszałek-Kawa (red.), Wielowymiarowość politologii, Toruń 2014, s. 111–125.
 • 32. Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Konstytucja a nowa tożsamość polityczna w tranzycji demokratycznej, [w:] Robert Alberski, Wiesława Jednaka, Dariusz Skrzypiński (red.), Studia nad współczesnymi systemami politycznymi,
 • t. 2, Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 154–166.
 • 33. Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński, Członkostwo w organizacjach międzynarodowych jako realizacja interesów i nowej tożsamości państwa w warunkach tranzycji postautorytarnej, [w:] Adriana Dudek (red.), W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak, Wydawnictwo RAMBLER, Warszawa 2015, s. 481–492.

 

W JĘZYKU ROSYJSKIM

 • 1.Квотовая система и место женщин в польской общественной жизни, „Мысль” nr 11, 2011 s. 24–29, Kazachstan.
 • 2. Гражданская законодательная инициатива в свете польского права [Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w świetle polskich uregulowań prawnych], „Вестник” 2012, nr 5, s. 157–161, Kirgistan.
 • 3. Замечания по проекту изменений Конституции Речи Посполитой Польши от 2 апреля 1997 года [Uwagi na temat projektów zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku], „Вестник” 2012, nr 5, s. 162–166, Kirgistan.
 • 4. Следственные комиссии и осуществление контрольной функции со стороны польского Сейма, „Мысль” 2012, № 5, s. 5–13, Kazachstan.
 • 5. Замечания по проекту изменений Конституции Речи Посполитой Польши от 2 апреля 1997 года [Uwagi na temat projektów zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku], „Учёные записки” 2013, nr 1, czasopismo Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego, s. 59–69, Azerbejdżan.
 • 6. Принцип постоянства в польским парламентским праве, „Newsletter of Precarpathian University. Political Science”, Issue 9, Ukraina [in print]
 • 7. Принцип постоянства в польским парламентским праве [Zasada permanencji w polskim prawie parlamentarnym], [w:] Кыргызстан–Россия: вехи гуманитарного сотрудничества. Материалы международного симпозиума, посвященного 20-летию Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина [Kirgistan–Rosja: kamienie milowe współpracy humanitarnej. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum zorganizowanego z okazji 20-lecia Kirgisko-Rosyjskiego Uniwersytetu Słowiańskiego imienia pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna], Бишкек [Biszkek] 2014, ss. 58–64.
 • 8. Правовое положение и функции Сейма Речи Посполитой Польши в свете Малой конституции от 17 октября 1992 г. [Status prawny i funkcje Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w świetle Małej konstytucji z 17 października 1992 r.], [w:] Кыргызстан–Россия: вехи гуманитарного сотрудничества. Материалы международного симпозиума, посвященного 20-летию Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина [Kirgistan–Rosja: kamienie milowe współpracy humanitarnej. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum zorganizowanego z okazji 20-lecia Kirgisko-Rosyjskiego Uniwersytetu Słowiańskiego imienia pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna], Бишкек [Biszkek] 2014, ss. 64–75.

WRECENZJE I SPRAWOZDANIA

 • 9. recenzja: B. Woszczyk, Zjawisko lobbingu w Unii Europejskiej, „Athenaeum. Political Science”, nr 13/2004, s. 235–238.
 • 10. Sprawozdanie z konferencji: Polska – Unia – Świat, Toruń 13–14 maja 2004 r., „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 8/2004, Toruń 2004, s. 493-495.
 • 11. recenzja: Anna Muller, The Road from Dictatorship to Democracy on Examples of Spain and Poland, „Polish Political Science. Yearbook” 2004, s. 187–189.
 • 12. recenzja: B. Woszczyn, Zjawisko lobbingu w Unii Europejskiej, „Polish Political Science. Yearbook” 2004, s. 186-188.
 • 13. recenzja: A. Kawecki, From a Plebiscite to Elections: Birth of a Democratic Party System of Regional Societies, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 310, „Polish Political Science. Yearbook 2006”, s. 193-195.
 • 14. recenzja: J. Muszyński, Information Society: Political Science Drafts, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 179, „Polish Political Science. Yearbook” 2006, s. 197-199.
 • 15. recenzja: M. Marczewska-Rytko, Populism at the Turn of the 20th and 21st Century: A Panaceum or a Trap for Modern Societies, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 386, „Polish Political Science. Yearbook” 2006, s. 195-197.
 • 16. recenzja: M. Marczewska-Rytko, Populizm u progu XXI wieku. Pułapka czy panaceum dla współczesnych społeczeństw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 386, „Cywilizacja i polityka”, nr 4/2006, s. 305–306.
 • 17. recenzja: Andrzej Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 351, Athenaeum”, nr 22/2009, s. 267-271.
 • 18. recenzja: Kazimierz Pająk, Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Studium politologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 348, „Athenaeum”, nr 21/2009, s. 349-351.
 • 19. recenzja: J. Zbieranek (ed.), Subwencje z budżetu państwa dla partii. Jawność i kontrola, „Polish Political Science. Yearbook” 2009, s. 245-248.
 • 20. recenzja: The Weimar Triangle in Europe, edited by Klaus-Heinrich Standke, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, pp. 951, „Polish Political Science. Yearbook”, s. 307–310.
 • 21. recenzja: Trójkąt Weimarski w Europie, red. Klaus-Heinrich Standtke, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 951, "Polish Political Science Yearbook" 2010, s. 307-310.
 • 22. recenzja: Kazimierz Łastawski, The History of European Integration, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, pp. 370, "Polish Political Science Yearbook" 2011, s. 339–342.
 • 23. recenzja: Kazimierz Łastawski, Historia integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 370, "Polish Political Science Yearbook" 2011, s. 339 – 342.
 • 24. recenzja: J. Zbieranek, B. Banaszak, Ankieta konstytucyjna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, pp.296, „Athenaeum. Polish Political Scence Studies”, nr 30/2011, s.183–186.
 • 25. Sprawozdanie z konferencji Poland – the European Union – the World, Toruń 13-14 May 2004 r., „Polish Political Science. Yearbook” 2004, s. 173–176.

 

HASŁA W ENCYKLOPEDIACH

 • 26. hasło: Abolicja, [w:] Encyklopedia wiedzy politycznej, M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół(red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 7.
 • 27. hasło: Desygnacja, [w:] Encyklopedia wiedzy politycznej, M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół(red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 55.
 • 28. hasło: Kadencja, [w:] Encyklopedia wiedzy politycznej, M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół(red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 124.
 • 29. hasło: Kokutai, [w:] Encyklopedia wiedzy politycznej, M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 135.
 • 30. hasło: Kworum, [w:] Encyklopedia wiedzy politycznej, M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół(red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 176.
 • 31. hasło: Laska marszałkowska, [w:] Encyklopedia wiedzy politycznej, M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół(red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 176–177.
 • 32. hasło: Orędzie, [w:] Encyklopedia wiedzy politycznej, M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół(red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 222.
 • 33. hasło: Prawo łaski, [w:] Encyklopedia wiedzy politycznej, M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół(red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 282.