Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego

Anna Ratke-Majewska

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

anna.ratkemajewska@gmail.com

WYKSZTAŁCENIE

2011-2015: Studia Doktoranckie w Zakresie Nauk o Polityce – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych.

2010–2011: Podyplomowe Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instytut Socjologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2005-2010: Studia jednolite magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.

UDZIAŁ W PROJEKTACH/GRANTACH BADAWCZYCH

11.02.2013 – 10.10.2016: Wykonawca projektu badawczego pt. Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego, którego realizacja finansowana jest przez Narodowe Centrum Nauki.

20.05.2014 – 12.11.2014: Kierownik wydziałowego grantu promotorskiego pt. Relacje dwustronne Polski z krajami subregionu andyjskiego w źródłach i opracowaniach.

19.06.2012 – 26.11.2012: Kierownik wydziałowego grantu promotorskiego pt. Stosunki bilateralne Polski z państwami andyjskimi.

2011–2016: Wykonawca projektu badawczego pt. Wkład Polaków w rozwój cywilizacji Peru, realizowanego wspólnie przez Konsulat Honorowy Republiki Peru i Katedrę Międzynarodowych Stosunków Politycznych WPiSM UMK.

ZAGRANICZNE WYJAZDY BADAWCZE

16-21/06/2016: Portugalia (Porto; Lizbona)

31/08/2015 – 15/09/2015: (Santiago do Chile; Valparaiso)

14-30/11/2014: Chile (Santiago do Chile; Valparaiso)

MIĘDZYNARODOWE I OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE NAUKOWE

13.09.2016: Toruń – Uczestnik 2nd PPSY Seminar “The State of Democracy in Poland”. Tytuł referatu: Democracy building and politics of memory in Poland after 1989;

06.09.2016: Toruń – Uczestnik 1st PPSY Seminar “Remembrance and Political Transitions”. Tytuł referatu: Remembrance in transition – the case of Chile;

23-28.07.2016: Poznań – Uczestnik 24th IPSA World Congress of Political Science, międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez International Political Science Association (IPSA). Tytuł referatu: Models of the remembrance policy during democratization: a report from the comparative study;

17.06.2016: Porto – Uczestnik międzynarodowej konferencji naukowej IX Conference Cycle of CEI. Tytuł referatu: Politics of memory during democratization: similarities and differences;

18-20.05.2016: Toruń – Uczestnik III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Tytuł referatu: Models of Transitional Justice – Theory and Practice;

28-29.04.2014: Unieście – Uczestnik ogólnopolskiej konferencji naukowej POLSKA W EUROPIE 1989-2014. 25 LAT PO PRZEMIANACH, zorganizowanej przez Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. Tytuł referatu: Hiszpańskie i chilijskie wzorce w polityce historycznej Polski okresu tranzycji ustrojowej;

27-28.06.2013: Łódź – Udział w konferencji Mity polityczne – wyobrażenia zbiorowe – polityka historyczna – spotkanie VI, zorganizowanej przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł referatu: Pacto del Olvido – hiszpańskie zapomnienie win bez rozliczenia przeszłości jako sposób kreacji świadomości historycznej społeczeństwa;

14–15.05.2013: Łuck – Ukraina – udział w międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ” (I International Scientific and Practical Internet Conference “Information for Cross-border Cooperation of Ukraine”). Prezentacja rozważań na temat kształtowania wizerunku Hiszpanii w XXI wieku i wpływu polityki historycznej rządu José Luisa Rodrígueza Zapatero na świadomość historyczną społeczeństw. Ukraiński tytuł referatu: Транскордонне проникнення явищ і поглядів в рамках створення образу Іспанії в ХХІ столітті. Вплив історичної політики уряду Сапатеро на історичну свідомість суспільства;

22-23.04.2013: Toruń – Uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dynamiczne partnerstwo czy bierna koegzystencja? Polityczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar relacji pomiędzy Polską a Ameryką Łacińską. Tytuł referatu: Polsko-peruwiańskie stosunki polityczne w latach prezydentury Alberto Fujimoriego w kontekście polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku;

18.04.2013: Toruń – Uczestnik I Konferencji Naukowej „Pamięć i Polityka Historyczna” pt. Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem. Między martyrologią a triumfalizmem. Tytuł referatu: Przemiany polityki historycznej i pamięci zbiorowej w Hiszpanii;

12.02.2013: Lwów – Ukraina – udział w międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji „Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика” („International Relations in 21st Century: Modern Theory and Practice”). Przedstawienie polityki historycznej jako elementu polityki zagranicznej państwa. Ukraiński tytuł referatu: Історична політика як елемент зовнішньої політики держави;

07.02.2013: Toruń – Polska – udział w międzynarodowej Konferencji Naukowej I KAZAKH-POLISH SCIENTIFIC SEMINAR pt. “New Tendencies in the Social Sciences”. Tytuł referatu: Bilateral relations between Poland and the Andean States;

19-21.09.2012: Poznań – udział w II Ogólnopolskim Kongresie Politologii „Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata”, zorganizowanym przez Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tytuł referatu: Redefinicja celów polityki zagranicznej państwa;

21-22.04.2012: Olsztyn – udział w IX Ogólnopolskim Studencko-Doktoranckim Forum Naukowym „Człowiek a władza” – konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tytuł referatu: Przywództwo polityczne w Ameryce Łacińskiej. Hugo Chávez – przywódca typowy czy wyjątkowy?;

18-19.04.2011: Toruń – uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, zorganizowanej przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł referatu: Stosunki polityczne Wenezueli z Hiszpanią w latach prezydentury Hugo Cháveza;

15-16.05.2009: Humań – uczestnik Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturalne Ukrainy zorganizowanej przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy. Referat przygotowany w związku z konferencją nosił tytuł: Prawna ochrona dziedzictwa kultury w Polsce po przemianach ustrojowych roku 1989. W publikacji pokonferencyjnej znalazły się tezy owego referatu.

AKTYWNOŚĆ NAUKOWO-ORGANIZACYJNA

1) Udział w pracach towarzystw naukowych:

2014 – obecnie: Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych (PTSL);
2012 – obecnie: Członek International Political Science Association (IPSA);
2013-2014: Członek Society for Latin American Studies (SLAS);
2011-2015: Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP).

2) Czasopisma naukowe:

2013 – obecnie: Sekretarz i Członek Redakcji czasopisma naukowego „Polish Political Science Yearbook” – periodyku w języku angielskim w formule rocznika;
2012-2013: Sekretarz i Członek Redakcji czasopisma naukowego „The Copernicus Journal of Political Studies” – periodyku w języku angielskim w formule półrocznika.

3) Centra naukowe:

2014 – obecnie: Członek założyciel Centrum Studiów Południowoafrykańskich im. Desmonda Tutu przy Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu.

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI

Publikacje książkowe (monografie i opracowania)

1. Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Analiza porównawcza: tom 2, Difin SA, Warszawa 2016

2. Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Studia przypadku: tom 1, Difin SA, Warszawa 2016

3. Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Historia i pamięć w przestrzeni publicznej. Chile – Gruzja – RPA / History and Memory in the Public Space. Chile – Georgia – South Africa, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2016

4. Narracje pamięci: między polityką a historią, [red.] K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015

5. „Polish Political Science Yearbook” 2015, Vol. 44, [red.] A. Ratke-Majewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015

6. POLSKA – AMERYKA ŁACIŃSKA historia – polityka – gospodarka – kultura, [red.] M. Drgas, J. Knopek, A. Ratke-Majewska, Dom Wydawniczy „Duet”, Toruń 2014

7. PERU XIX i XX wieku w opisach polskich podróżników, emigrantów i urzędników, oprac. Knopek Jacek, Ratke-Majewska Anna, Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, Bydgoszcz 2013

8. Constitutions of Selected Countries after the Transition from Authoritarian Regimes Collection of Legal Acts, Vol. 1: Estonia, Georgia, Poland, J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński [eds.], Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013

9. Constitutions of Selected Countries after the Transition from Authoritarian Regimes Collection of Legal Acts, Vol. 2: Chile, Spain, South Africa, J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński [eds.], Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013

W druku

1. Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Remembrance Narratives and the Construction of Political Identities during the Post-Authoritarian Transition. Volume One: Case Studies, 2016

2. Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Remembrance Narratives and the Construction of Political Identities during the Post-Authoritarian Transition. Volume Two: Comparative Analysis, 2016

Rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach

1. Ratke-Majewska Anna, Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego – przypadek Chile, [w:] Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Studia przypadku, Difin SA, Warszawa 2016, s. 15-47

2. Ratke-Majewska Anna, Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego – przypadek Hiszpanii, [w:] Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Studia przypadku, Difin SA, Warszawa 2016, s. 103-127

3. Ratke-Majewska Anna, Polska polityka zagraniczna wobec regionu Ameryki Łacińskiej, [w:] Polska polityka zagraniczna 1989-2014, [red.] J. Knopek, R. Willa, Wydawnictwo Difin, 2016, s. 39-69

4. Knopek Jacek, Ratke-Majewska Anna, Miejsce Australii i Oceanii w polskiej polityce zagranicznej, [w:] Polska polityka zagraniczna 1989-2014, [red.] J. Knopek, R. Willa, Wydawnictwo Difin, 2016, s. 422-435

5. Ratke-Majewska Anna, Editorial, „Polish Political Science Yearbook” 2015, Vol. 44, [red.] Eadem, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 7-8

6. Wawrzyński Patryk, Ratke-Majewska Anna, Marszałek-Kawa Joanna, The Transformation of National Identity and the Remembrance during Post-Authoritarian Transitions: case studies of Spain and South Africa, „Journal of Identity and Migration Studies”, Vol. 9, No. 1, 2015, s. 19-32

7. Knopek Jacek, Ratke-Majewska Anna, Political relations between Poland and Peru during the presidency of Alberto Fujimori. A contribution to realize the objectives of Polish foreign policy towards Latin American countries, [w:] POLSKA – AMERYKA ŁACIŃSKA historia – polityka – gospodarka – kultura, [red.] M. Drgas, J. Knopek, A. Ratke-Majewska, Dom Wydawniczy „Duet”, Toruń 2014, s. 131-149

8. Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Konstytucja a nowa tożsamość polityczna w tranzycji demokratycznej, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, [red.] R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 156-168

9. Ratke-Majewska Anna, Populistyczne rządy a wolność mediów. Przypadek Wenezueli Hugo Cháveza i Boliwii Evo Moralesa, „Annales UMCS”, vol. XXI, 2/2014, s. 227-249

10. Knopek Jacek, Ratke-Majewska Anna, Polityka Polski wobec państw Afryki Subsaharyjskiej w świetle planu pracy departamentu MSZ na 1969 rok, „Cywilizacja i Polityka”, nr 12/2014, s. 176-186

11. Knopek Jacek, Ratke-Majewska Anna, Polityka Polski wobec krajów arabskich w świetle planu pracy Departamentu MSZ na rok, „Studia Polonijne”, t. 35/2014, s. 67-81

12. Ratke-Majewska Anna, Przywództwo polityczne we współczesnych demokracjach Ameryki Łacińskiej. Hugo Chávez – wenezuelski przywódca na tle specyfiki latynoamerykańskiego modelu przewodzenia, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2013, nr 38, s. 223-238

13. Ratke-Majewska Anna, Przemiany edukacyjne w Wenezueli w latach prezydentury Hugo Cháveza - szansa, stagnacja czy zagrożenie?, „Kultura i Edukacja” 2012, nr 4(90), s. 127-151

14. Ratke-Majewska Anna, Latin American Direction in the Polish Foreign Policy. Relations with Latin American and Caribbean States after 2004, „The Copernicus Journal of Political Studies”, nr 1, [red.] J. Piechowiak-Lamparska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 30-41

15. Ratke Anna, Stosunki polityczne Wenezueli z Hiszpanią w latach prezydentury Hugona Cháveza, [w:] Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej, [red.] J. Knopek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 147-171

16. Ratke Anna, Polityka historyczna Hiszpanii widziana przez pryzmat ustawy o pamięci historycznej z 2007 roku, „Politeja. Pismo Wydziału Studiow Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, nr 17, s. 335-354

W druku:

1. Ratke-Majewska Anna, Politics of Memory as the Constitutional Factor of New Identity during the Transition from Authoritarian Regimes – the Case of Chile, [w:] Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Remembrance and Construction of Political Identity in Post-Authoritarian Transitions. Case Studies, 2016

2. Ratke-Majewska Anna, Politics of Memory as the Constitutional Factor of New Identity during the Transition from Authoritarian Regimes – the Case of Spain, [w:] Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Remembrance and Construction of Political Identity in Post-Authoritarian Transitions. Case Studies, 2016

Prace przeglądowe (raporty, suplementy, recenzje naukowe, opracowania źródłowe)

1. Ratke-Majewska Anna, Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, T. I: Przeszłość i teraźniejszość ziemi chojnickiej, [red.] J. Knopek, Chojnice 2013, ss. 734, „Szkice Człuchowskie” 2016, t. VIII, z. 16-17, s. 171-176

2. Ratke-Majewska Anna, Knopek Jacek: Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie (eng. Relations between Poland and West Africa), Adam Marszałek Publishing House, Torun 2013, pp. 546, „Political Preferences” 2015, No. 11, pp. 215-219

3. Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Współczesny wymiar polityki historycznej, „Kultura i Edukacja” 2013, nr 2(95), s. 303-307

4. Ratke-Majewska Anna, Jacek Knopek, Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne, Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej [recenzja], „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2013, nr 14, s. 192-195

5. Ratke Anna, International Academic Conference Report: Contemporary Latin America. Politics – Society – Economy (Toruń, April 18-19, 2011), „Polish Political Science Yearbook” 2012, t. XLI, s. 498-502

Prace pokonferencyjne

1. Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna (П'єхов'як-Лампарська Йоанна, Ратке-Маєвська Анна), Історична політика як елемент зовнішньої політики держави, [w:] Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика, Рада Молодих Вчених факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І Франка, Львів 2013, s. 94-100

2. Ratke-Majewska Anna (Ратке-Маєвська Анна), Транскордонне проникнення явищ і поглядів в рамках створення образу Іспанії в ХХІ столітті. Вплив історичної політики уряду Сапатеро на історичну свідомість суспільства, [w:] ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ. Матеріали I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (14–15 травня 2013 р., м. Луцьк), [red.] А.М. Митко, T. 1, СHУ імeнi Лeci Укрaїнки, Луцьк 2013, s. 259-274

3. Ratke Anna, Prawna ochrona dziedzictwa kultury w Polsce po przemianach ustrojowych roku 1989, [w:] Культурна спадщина України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Умань, 15-16 травня 2009 року, Умань 2009, s. 221-222